Algemene Voorwaarden

1- DEFINITIES
1.1) Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of non-profit instelling met wie Webzzel een overeenkomst sluit tot het leveren van producten en/of diensten.

1.2) Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie van levering van één of meer producten en/of diensten van Webzzel.

2- ALGEMEEN
2.1) Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen Webzzel en de wederpartij.

2.2) Door ondertekening van een overeenkomst met Webzzel verklaart de wederpartij dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Webzzel en dat hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.

2.3) Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit uitdrukkelijk in een overeenkomst tussen Webzzel en de wederpartij wordt opgenomen.

2.4) Algemene voorwaarden van de opdrachtgever c.q. derden zijn voor Webzzel niet bindend en niet van toepassing.

3- AANBIEDING EN ACCEPTATIE
3.1) Alle aanbiedingen door Webzzel aan de wederpartij zijn vrijblijvend.

3.2) Aanbiedingen of prijsopgaven gedaan door Webzzel zijn één maand geldig tenzij anders vermeld.

3.3) De wederpartij heeft het recht om de aan Webzzel verstrekte opdracht schriftelijk te beëindigen, uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst, zulks onder gelijktijdige betaling aan Webzzel van een vergoeding van 25% (vijfentwintig procent) van het orderbedrag exclusief BTW, met een minimum van 50 (vijftig) EURO, te vermeerderen met BTW, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot de personele en administratieve kosten.

3.4) Een overeenkomst komt tot stand tussen Webzzel en de opdrachtgever indien de opdrachtgever een aanbieding van Webzzel per e-mail, fax, online via het systeem van Webzzel of anderszins schriftelijk accepteert. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mondeling mee instemt dat Webzzel een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Mocht de opdrachtgever na het verstrekken van de order alsnog besluiten om de order te annuleren, dan worden door Webzzel annuleringskosten in rekening gebracht, welke 25% over de offerteprijs bedragen. Wordt de opdracht ingetrokken terwijl er reeds een ontwerp gemaakt is, dan dienen ook alle gemaakte kosten en uren betaald te worden. In het geval er geen afspraak is gemaakt over de totale kosten van het project, dient de opdrachtgever alle reeds gemaakte kosten te betalen.

3.5) Een samengestelde prijsopgave verplicht Webzzel niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6) Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4- AANVANG EN UITVOERING OVEREENKOMST
4.1) Webzzel zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Webzzel de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

4.2) Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Webzzel het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3) De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Webzzel aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Webzzel worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Webzzel zijn verstrekt, heeft Webzzel het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4) Webzzel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Webzzel is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Webzzel kenbaar behoorde te zijn.

4.5) De aanvang en uitvoering van een overeenkomst tussen Webzzel en de wederpartij zal zijn nadat 50% van het factuurbedrag is bijgeschreven op de bankrekening van Webzzel. Indien de betaling niet conform de factuur binnen 14 dagen is overgemaakt op de bankrekening van Webzzel kan Webzzel de eventuele afgesproken afleverdatum niet meer garanderen.

5- DOMEINNAAM
5.1 Domeinen die cliënt bij Webzzel registreert worden standaard op de naam van de cliënt geregistreerd.

5.1.1 De verantwoordelijkheid van de inhoud van het domein berust bij de cliënt en de cliënt erkent dit.

5.1.2 Het domein zal na 12 maanden automatisch verlengen tenzij deze is opgezegd, dit kan in het klantenpaneel.

5.1.3 Indien de door de klant aangevraagde domeinnaam niet meer beschikbaar is op het moment dat Webzzel de aanvraag indient bij de verantwoordelijke instantie en deze wel beschikbaar was op het moment dat de cliënt de aanvraag indiende bij Webzzel, kan Webzzel op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het niet kunnen registeren van een domeinnaam. De cliënt mag, kosteloos, een nieuwe domeinnaam registreren.

6- HOSTING
6.1 Hosting wordt geleverd met DirectAdmin als standaard controlepaneel.

6.2 De tarieven van alle hosting pakketten mogen zonder verwijzing naar de cliënt gewijzigd worden.

6.3 Hosting mag niet worden gebruikt om muziek, video’s, games en andere illegale bestanden ter download te stellen. Als cliënt zich niet aan de regel van 7.3 houdt zullen alle overeenkomsten worden ontbonden met de desbetrokkende cliënt. Er volgt een juridische procedure waarbij alle gemaakte kosten richting cliënt gaan.

6.4 Als de cliënt het limiet van dataverkeer/opslagcapaciteit overschrijdt, wordt men automatisch geblokkeerd op de server, waarna er vanuit Webzzel contact met cliënt wordt gelegd. Het is echter wel de taak van cliënt om dit regelmatig in de gaten te houden.

7- BETALING
7.1) Regeling voor hosting diensten: Betalingsverplichting geldt vanaf het moment van levering. De betalingsverplichting geldt ook bij niet-gebruik van de geleverde dienst. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na de factuurdatum. Bij het verstrijken van de betalingstermijn volgen twee herinneringen die weer een betalingstermijn van 7 dagen hebben. Als binnen vier weken de factuur alsnog niet is betaald, wordt een derde (laatste) herinnering gestuurd met een betalingstermijn van 7 dagen. Mocht het factuurbedrag niet binnen de laatste betalingstermijn betaald zijn, wordt het factuurbedrag met ingangsdatum van de laatste herinnering met 2 procent kredietbeperkingstoeslag verhoogd. Bij betalingen langer dan vijf weken na de factuurdatum is de wettelijke rente over het gehele factuurbedrag inclusief toeslagen verschuldigd vanaf de datum vanaf de derde herinneringsfactuur, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling nodig is. Na het verstrijken van de derde betalingstermijn staat het de dienstverlener vrij om zonder ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen. Alle met de incasso van de gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 procent van de hoofdsom met een minimum van Euro 45,- , allen inclusief omzetbelasting.

7.2) Regeling voor overige diensten: De opdrachtgever dient na voltooiing van het project het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. Webzzel stuurt hiertoe een factuur, welke binnen 7 dagen dient te worden voldaan. Zodra dit bedrag ontvangen is wordt het project opgeleverd. Bij het verstrijken van de betalingstermijn geldt hetzelfde proces als bij regeling voor hosting diensten.

7.3) In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

7.4) Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 7 dagen na facturering Webzzel hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 7 dagen na verzending voldaan moet worden.

7.5) Alle, door Webzzel genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW.

8- EIGENDOMSVOORBEHOUD EN INCASSO
8.1) Alle door Webzzel geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Webzzel totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met client gesloten overeenkomsten is nagekomen.

8.1.1) Alle domeinnamen en hostingpakketten worden op de naam van de opdrachtgever ingeschreven. Webzzel is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de inhoud van de webapplicatie/ omgeving.

8.2) Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

8.3) In het geval van een geldvordering komen incassokosten, extra kosten, noodzakelijk door Webzzel gemaakt en eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten, voor rekening van de opdrachtgever.

9- OPZEGGING
9.1) Beide partijen kunnen een overeenkomst ten alle tijde schriftelijk opzeggen na het verstrijken van de minimale looptijd.

9.2) In geval van tussentijdse opzegging heeft Webzzel naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van de opzegging.

9.3) Indien de werkzaamheden van Webzzel worden overgedragen aan derden en de overdracht van de werkzaamheden voor Webzzel extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

9.4) Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

10- OPSCHORTING EN ONTBINDING
10.1) Webzzel heeft het recht om geleverde producten en/of diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Webzzel niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

10.2) Webzzel is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
10.2a) Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
10.2b) Na het sluiten van de overeenkomst de gebruiker, ter kennis gekomen omstandigheden, goede grond is geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen
niet zal nakomen.
10.2c) De opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en
deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

11- AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
11.1) Voor zover Webzzel bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Webzzel weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Webzzel op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Webzzel of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Webzzel.

11.2) In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Webzzel slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Webzzel voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

11.3) De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Webzzel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie buiten het systeem van Webzzel.

11.4) Webzzel is niet aansprakelijk voor geleden schade of gederfde inkomsten die ontstaan zijn door het niet of niet tijdig ontvangen van e-mails of het niet bereikbaar zijn van de door Webzzel gehoste website. Dit ongeacht de mogelijke oorzaken ervan zoals softwaregebreken, instellingsfouten, systeembeheer matige fouten, elektrotechnische storingen of welke oorzaak dan ook.

11.5) Webzzel en alle personen in opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door de wederpartij / opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door Webzzel geleverde of ter beschikking gestelde producten en/of diensten.

11.6) Webzzel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de content van de website/webshop/applicatie etc. De opdrachtgever is ten alle tijden de eindverantwoordelijke voor het plaatsen van content.

11.7) Webzzel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die voortvloeit na het live zetten van de gemaakte applicatie die door de opdrachtgever geaccepteerd is en als volledig beschouwd is om live te zetten. De opdrachtgever is ten alle tijden de eindverantwoordelijke voor de versie die door Webzzel live is gezet in opdracht van de opdrachtgever.

12- OVERMACHT
12.1) Onder overmacht wordt verstaan; alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg daarvan Webzzel niet in staat is haar verplichtingen jegens de wederpartij na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, storingen in de verbinding met het internet , storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.

12.2) Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Webzzel opgeschort.

13- GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
13.1) Indien bij gerechtelijke uitspraak één of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Webzzel en de wederpartij/ opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

13.2) Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

13.3) Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij een bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn, ter zake van door Webzzel met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Webzzel is beslissend.

Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Webzzel: Algemene Voorwaarden . Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Webzzel
Wijde Slag 3-3
6825JW Arnhem

0643706244
info@webzzel.nl (voor algemene vragen/opmerkingen/feedback)
support@webzzel.nl (voor technische vraagstukken/spoedvraag/onbereikbaarheid van de applicatie)
sales@webzzel.nl (voor alle administratieve vragen, deals en samenwerking(en))
offerte@webzzel.nl (voor het aanvragen van prijsopgaven voor uw wensen)

Deze Algemene Voorwaarden downloaden? Klik op de link of kopier de downloadlink naar uw adresbalk om het downloaden van deze Algemene Voorwaarden te starten.

Versie 2.0

https://www.webzzel.nl/downloads/algemene-voorwaarden.pdf

Voor het openen van dit document heeft uw Adobe Reader nodig.